شماره تماس: 984191011210+

درون ریزی مکالمات واتساپ

حفظ سوابق گفتگو با مشتریان

درون ریزی مکالمات واتساپ ابزاری برای حفظ سوابق گفتگوی تیم های فروش با مشتریان است.

معرفی درون ریزی مکالمات واتساپ

درون ریزی مکالمات واتساپ در نرم افزار کاواک، برای کسب و کارهایی که تیم های فروش شان با استفاده از پیام رسان واتساپ با فرصت های فروش یا مشتریان خود گفتگو می کنند بسیار مناسب است. هر یک از اعضای تیم فروش ممکن است در طول روز با یک یا چند فرصت فروش یا مشتری در خصوص فروش محصول جدید در بستر پیام رسان واتساپ گفتگو کرده باشد.

ممکن است این گفتگوها و حتی فایل های ارسال شده احتمالی، مورد استناد قرار گرفته و تیم های فروش با مطالعه آنها، متوجه شوند که پیشرفت فرآیند فروش برای یک فرصت جدید یا مشتری چقدر بوده است. به این ترتیب مدیریت فرصت های فروش به درستی انجام خواهد شد.

درون ریزی مکالمات واتساپ
قابلیت های درون ریزی مکالمات واتساپ

قابلیت های درون ریزی مکالمات

از آنجا که امکان گرفتن خروجی از واتساپ به صورت متن، و متن + فایل های ارسال شده وجود دارد، این امکان را در نرم افزار کاواک فراهم آورده ایم که این خروجی ها را به دو صورت متن با فرمت txt و فایل به همراه متن با فرمت zip برای هر فرصت به صورت مجزا وجود داشته باشد.

امکان ایمپورت دسته جمعی مکالمات (متن و متن به همراه فایل) چند مکالمه در فرصت های فروش وجود دارد. در این حالت، در صورتی که برای هر یک از مکالمات، از قبل فرصتی در نرم افزار کاواک ایجاد شده باشد، مکالمه مربوط به آن فرصت اضافه شده و در غیر این صورت، فرصت جدید برای آن شماره موبایل به صورت اتوماتیک ایجاد شده و سپس مکالمه، درون ریزی خواهد شد.

هر مکالمه به عنوان یک یادداشت به فرصت افزوده خواهد شد.

مکالمات فروش را ثبت و نگهداری کنید