شماره تماس: 984191011210+

گزارش فعالیت ها

ثبت و گزارش تمام فعالیت ها

در بخش گزارش فعالیت ها تمام رویدادهای سیستمی انجام شده در کاواک ثبت می شود.

آشنایی با بخش گزارش فعالیت ها

گزارش فعالیت ها در نرم افزار کاواک تمام فعالیت های انجام شده درسیستم را ثبت می نماید. هر رویداد سیستمی که از طرف کاربر و یا به صورت اتوماتیک در سیستم انجام می شود در این بخش از کاواک ثبت و لیست می شود. امکان فیلتر فعالیت های ثبت شده براساس تاریخ نیز وجود دارد. این قابلیت کاواک جهت رصد دقیق فعالیت های کاربران توسط مدیر در مواقع ضروری قابل استفاده است.
در این بخش، لیست کارهای انجام شده در یک جدول و براساس نوع فعالیت انجام شده، توضیحات، تاریخ فعالیت و نام کارمند قابل مشاهده است. هم چنین امکان حذف گزارش نیز وجود دارد.

گزارش فعالیت ها
پیگیری و رصد همه فعالیت ها

تمام کارها ثبت و قابل بررسی توسط مدیر هستند. هیچ چیز پنهان نیست.