شماره تماس: 984191011210+

تنظیمات پیکربندی

تنظیم برای استقرار نرم افزار کاواک

کاربرد تنظیمات پیکربندی کاواک

با استفاده از تنظیمات پیکریندی و در فاز استقرار، قطعا نیاز است که نرم افزار کاواک با توجه به سیاست ها و اطلاعات هر کسب و کار تنظیم گردد. کارهایی مانند تعریف کارکنان، تعریف انواع فعالیت ها، تعریف گروه های مشتریان، تعریف دپارتمان های پشتیبانی، تعریف فرایندهای بازاریابی، منابع فرصت ها، وضعیت فرصت ها و … بخشی از این شخصی سازی نرم افزار کاواک برای هر کسب و کار است.

تنظیمات پیکربندی

تنظیمات را برای استقرار کاواک اعمال کنید