شماره تماس: 984191011210+

نیازمندی ها در کاواک

معرفی ماژول

ماژول نیازمندی ها در کاواک برای ثبت و سپس برنامه ریزی جهت تأمین نیازمندی های سازمان توسعه داده شده است. معمولا نیازهای وارد شده به کسب و کارها از دو گروه مشتریان در خارج از سازمان و کارکنان در درون کسب و کار مطرح می شود. برای مدیریت این موارد، نیاز به توسعه یک بخش ساده در نرم افزار کاواک بود.

ابزار نیازمندی ها در کاواک از دو بخش تشکیل شده است:

1- نیازمندی های مشتریان

در این بخش، تمام نیازمندی های مشتریان قابل ثبت است. نیازمندی هایی اعم از محصول، قیمت یک محصول، خدمت و … که از طرف مشتریان اعلام می شود، می تواند توسط یکی از کارکنان در این بخش ثبت شود. مدیر شرکت می تواند در دوره های زمانی مختلف، این نیازمندی ها را بررسی کرده و سپس یک برنامه خرید و تأمین را برنامه ریزی نماید.

2- نیازمندی های شرکت

در این قسمت نیز هر یک از کارکنان می توانند نیازمندی های داخل سازمانی خود را ثبت نمایند. در این بخش نیز مدیر می تواند در دوره های زمانی مشخص، نسبت به مشاهده آنها و سپس برنامه ریزی برای تأمین آنها اقدام نماید.

آیا از نیازمندی های مشتریان یا کارکنان خود اطلاع دارید؟